EzoterikaTev.lv portāla privātuma politika

1. Visi Portālā ievietotie reģistrētu un nereģistrētu lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka EzoterikaTev.lv veic attiecīgā lietotāja personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Reģistrējoties portālā lietotājs apstiprina (atzīmējot attiecīgus lauciņus), ka ir iepazinies un piekrīt Ezoterikatev.lv portāla lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līgumam.

3. Reģistrējoties portālā Ezoterikatev.lv personas dati, kas tiek prasīti ir vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Pasūtot maksas pakalpojumu reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem, tiek prasīts vārds, uzvārds, e-pasts un dzimšanas datums, mēnesis, gads. Lietotāju personas datu apstrādes pārzinis, Portāla EzoterikaTev.lv (turpmāk tekstā Portāls) uzturētājs ir SIA REKIR, reģ. Nr. 40103941293, juridiskā adrese: Pļavnieku iela 9-19, Rīga. Personas dati tiek glabāti uz ārpakalpojuma sniedzēja servera, kas personas datus uzglabā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

4. Lietotāju personas datu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana, lietotāju dažāda satura publicēšana, maksas pakalpojumu izpildes nodrošināšana, rēķinu un līgumu sagatavošana un pakalpojumu piedāvāšana lietotājiem.

5. Izmantojot Portālu, Lietotājs piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai privātuma politikai. Ja Lietotājs nepiekrīt šai privātuma politikai, uzņēmums lūdz neizmantot pakalpojumus un nesniegt savus datus apstrādei.

6. Portāls apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;

Lietotāja, klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai; preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei); pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai; pakalpojuma lietošanas veicināšanai; Lietotāju- klientu apkalpošanai; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai; statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros; Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā; citos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Portālā.

7. Portāls apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Lietotāja pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu; saskaņā ar Lietotāja- datu subjekta piekrišanu; likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Portāla un Lietotāja- klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Portāla leģitīmās (likumīgās) intereses. Likumīgās (leģitīmās) intereses ir veikt komercdarbību; piedāvāt pakalpojumu sniegšanu; pārbaudīt Lietotāja- klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Lietotāju- klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās; analizēt Portāla, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti; nodrošināt nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai un nformēt sabiedrību par savu darbību.

8. Portāls apstrādā un aizsargā Lietotāju- klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Portālam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9. Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt Portālā (lietotāja profila sadaļā “Personiskie uzstādījumi”). Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos personas datus, saturu un informāciju. Portāla reģistrēts lietotājs var pieprasīt Portāla administrātoram dzēst tā profilu, pieprasījums veicams no lietotāja profila. EzoterikaTev.lv lietotāja profilu dzēš 15 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

10. Portālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati (Lietotājvārds) un profilā esošais saturs ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem, izņemot personas datus (vārds, uzvārds un e-pasts), kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām, un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Ezoterikatev.lv.

11. Saturu, kas tiek publicēts reģistrēta lietotāja profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā aplikācijā , tāpēc šādu saturu , izmantojot Portālu, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc lietotājam ir pienākums ievietot tikai tādu saturu, kam varēs/drīkstēs piekļūt citi Portāla lietotāji.

12. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Portālā var tikt izvietotas un lietotājam var tikt nosūtītas Portāja jaunumi un trešo personu reklāmas.

13. Ezoterikatev.lv saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka un par mobilajām ierīcēm. Sīkfails ir neliels teksta fails, ko izveido vietne un kas tiek glabāts datorā vai mobilajā ierīcē. Ezoterikatev.lv izmanto sīkfailus, lai uzlabotu Portāla darbību, piemēram, analītiskos sīkfailus, uzstādījumu sīkfailus, ģeogrāfiskos sīkfailus. Sīkfailus var nolasīt tikai tā vietne, kurai tie ir izveidoti, turklāt lietotājs var savā interneta pārlūkā vai mobilajā ierīcē neakceptēt sīkfailus visām vai konkrētām vietnēm. Skatīt: Sīkdatņu politiku!

14. Ezoterikatev.lv ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus.

15. Reģistrējoties Portālā lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Ezoterikatev.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:

15.1. citām personām, ja nepieciešams nodot lietotāja personas datus, lai piegādātu produktus vai nodrošinātu pakalpojumus, ko pasūtījis lietotājs;

15.2. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Ezoterikatev.lv saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;

15.3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Ezoterikatev.lv konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Ezoterikatev.lv, Portāla lietotāju vai citu personu intereses.